Best Bolivian Food Restaurants In Hanoi Near Me

Chả Cá Lang Liêu - Chả Cá Ngon 57 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội Mam Com Viet Restaurant - Hanoi Press Club Hanoi Pan Pacific Hanoi Salt n' Lime

1. Chả Cá Lang Liêu - Chả Cá Ngon 57 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm

· 1347 reviews

57 Đường Thành, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 111200, Vietnam

Address Website WhatsApp

2. Mam Com Viet Restaurant - Hanoi - Quận Hoàn Kiếm

Verified

Verified

· 171 reviews

Khách sạn JM Marvel, Tầng 8, 9, 16 Hàng Da, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

3. Press Club Hanoi - Quận Hoàn Kiếm

· 598 reviews

12 Lý Đạo Thành, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

4. Pan Pacific Hanoi - Phường Yên Phụ

· 2929 reviews

1 Đ. Thanh Niên, Road, Ba Đình, Hà Nội 10000, Vietnam

Address Website WhatsApp

5. Salt n' Lime - Phường Quảng An

· 432 reviews

So 33 Ng. 12 Đ. Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

add a comment of Bolivian food restaurants in Hanoi

Comment sent successfully! We will review it in the next few hours.